صفحه اصلی > موسسه دانشمند : موسسه دانشمند حامی شرکت‌های دانش‌بنیان

موسسه دانشمند حامی شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر علیرضا زاهدی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در همایش مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های بنیاد اظهار داشت: شرکت‌های دانش بنیان‌ در مرحله رشد گلخانه‌ای به سر می‌برند و در مواجه تند بادها طبیعتا دچار فروپاشی می‌شوند. از همین رو اگر شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان در مواردی در قالب قراردادهای خرید خدمت یا محصول با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد منعقد کنند، ریسک و حمایت آن را موسسه دانشمند خواهد پذیرفت.