ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮران ﺣﻔﺎري(BOP)

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮران ﺣﻔﺎري (BOP)از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ادامه مطلب...

ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي دوپ ﺣﻔﺎري

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای بومی سازی دوپ حفاری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از گل حفاری(MLU)

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد برای طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging Unit (M LU) از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ...

ادامه مطلب...

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻢ

ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ " ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻢ" از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ادامه مطلب...

ساخت و راه اندازی بریکس سنج آنلاین توسط شرکت های دانش بنیان داخلی

درادامه حمایت های موسسه تحقیق و توسعه دانشمند از شرکت های دانش بنیان در جهت رفع نیازهای صنایع داخلی؛ سیستم بریکس سنج آنلاین که از سیستم های فناورانه و اساسی مورد نیاز صنایع غذایی، دارویی ...

ادامه مطلب...

نشست مدیرعامل موسسه دانشمند با جمعی از اساتید دانشگاه فعال در حوزه دانش بنیان

نشست دکتر خطیبی مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان با جمعی از اساتید فعال درحوزه دانش بنیان به منظور توسعه حمایت های بنیاد از طرح های دانش بنیان دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب...


مدیرعامل توانیتو از استارتاپ های مورد حمایت دانشمند در فهرست 10 جوان تاثیر گذار دنیا قرار گرفت + فیلم

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی این موفقیت ارزنده را به جناب وحید رجبلو و جامعه استارتاپی و نیز جامعه معلولین کشور تبریک میگوید.

ادامه مطلب...

همکاری دانشمند در رفع نیازهای دانش بنیان دکل های نفتی + فیلم

مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در گفتگوی خبری بخش ٢١ شبکه یک سیما از اهتمام بنیاد مستضعفان به استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در حل مسائل صنایع خود ...

ادامه مطلب...

کلیپ غرفه جشنواره ملی جهش در حاشیه همایش مدیران بنیاد مستضعفان

گزارشی کوتاه از غرفه جشنواره ملی جهش درحاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

ادامه مطلب...