جادوی کلان داده؛ شماره آذر ماه 99 مجله دانشمند منتشر شد

آیا کلان داده‌ها دروازه‌هایی به سوی عصرجدید هستند؟

ادامه مطلب...

دغدغه جهانی؛ شماره مهر99 مجله دانشمند منتشر شد

به دنبال نگرانی های تأمین غذای بشری در آینده متولیان غذا چه تدابیری را در استفاده از فناوری های نوین برای غلبه بر مشکلات در نظر گرفته اند؟!

ادامه مطلب...

خط پایان؛ شماره شهریور99 مجله دانشمند منتشر شد

آیا دوران خودروهای احتراقی رو به پایان است؟ برای جایگزینی خودروهای احتراقی با برقی چقدر آماده‌ایم؟

ادامه مطلب...

مجله دانشمند مرداد 1399

مرگ یخ های قطبی عنوان 682مین شماره پیاپی مجله دانشمند است

ادامه مطلب...

مجله دانشمند تیر 1399

فرار بزرگ عنوان 681مین شماره پیاپی مجله دانشمند است

ادامه مطلب...

مجله دانشمند خرداد 1399

در جستجوی کمان عنوان شماره خرداد 99 مجله دانشمند به عنوان 680 مین شماره پیاپی این مجله است

ادامه مطلب...

مجله دانشمند اردیبهشت 1399

مجله دانشمند اردیبهشت 1399

ادامه مطلب...

مجله دانشمند فروردین 1399

مجله دانشمند فروردین 1399

ادامه مطلب...