ماموریت

ماموریت
 كاهش نابرابري اجتماعي اقتصادي با تاكيد بر نوآوري فراگير
 پاسخگویي به نيازهاي فناورانه مجموعه بنياد مستضعفان
 ایجاد ارتباط موثر با مراكز تحقيقاتي ملي و بينالمللي در جهت پاسخگویي به نيازهاي دانشي
مجموعه بنياد
 شناسایي و حمایت از شركتهاي دانش بنيان و استارتآپها متناسب با اهداف و نيازهاي
مجموعه بنياد

اهداف
 كمک به كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي با استفاده از نوآوري فراگير
 استفاده از ظرفيتهاي اقتصاد دانشبنيان در جهت كمک به كاهش محروميت
 ایجاد و تسهيلگري زیستبوم نوآوري فراگير
 گسترش دانشمحوري در مجموعه بنياد