ارزش‌های کلیدی

1. پایبندی به صداقت و امانتداری

2. پایبندی به فرهنگ جهادی

3.پایبندی به دانش محوری

4. پایبندی به محرومیت زدایی و خدمت رسانی فراگیر