چشم انداز

بنیاد-مستضعفان

در افق 1404 بنياد دانشمند نهادي است كه به عنوان بازیگر اصلي نوآوري فراگير در سطح ملي و

بين المللي شناخته ميشود و با باور به فرصت بودن طبقه پایين جامعه و تاكيد بر حق زندگي شرافتمندانه

براي همه، با رویكرد ایجاد و تسهيل گري زیست بوم نوآوري فراگير، نقشي مهم در كاهش نابرابري

اقتصادي-اجتماعي را برعهده دارد.