ماموریت

ماموریت
 كاهش نابرابري اجتماعي اقتصادي با تاكيد بر نوآوري فراگير
 پاسخگویي به نيازهاي فناورانه مجموعه بنياد مستضعفان
 ایجاد ارتباط موثر با مراكز تحقيقاتي ملي و بين المللي در جهت پاسخگویي به نيازهاي دانشي
مجموعه بنياد
 شناسایي و حمایت از شركت هاي دانش بنيان و استارتآپ ها متناسب با اهداف و نيازهاي
مجموعه بنياد

اهداف
 كمک به كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي با استفاده از نوآوري فراگير
 استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد دانش بنيان در جهت كمک به كاهش محروميت
 ایجاد و تسهيل گري زیست بوم نوآوري فراگير
 گسترش دانش محوري در مجموعه بنياد