هیات مدیره

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

دکتر علیرضا زاهدی

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

 

fdfbca87188ec25232fb699d903b22d9

 

 

 

 

محمد پیر‌علی

معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان

ورئیس هیئت مدیره دانشمند

 

 

df45135f99a89a6412835670a09a1133

دکتر سید میعاد صالحی

عضو هیئت مدیره

 

2

 

 

دکتر علی خطیبی

عضو هیئت مدیره

 

corona_Moment2 -

دکتر محمد محمدی مسعودی

عضو هیئت مدیره

 

Dr.masoudi1