گواهینامه ها

 

گواهینامه+انجمن+علمی+بازاریابی - Copy

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

 

گواهینامه+انجمن+علمی+بازاریابی - Copy

گواهینامه عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

 

گواهینامه+انجمن+علمی+بازاریابی - Copy

 گواهینامه عضویت حقوقی انجمن علمی بازاریابی ایران

 

گواهی+عضویت+شرکتهای+مشاور+سرمایه+گذاری+و+نظارت+طرحها - Copy

گواهینامه عضویت انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها