بهينه سازي و جايگزيني روش هاي ساخت شفت در محيط شهري

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای بهینه سازی و جایگزینی روش های ساخت شفت در محیط شهری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

پروژه حاضر، تونل فاضلاب غرب تهران می باشد که با قطر تمام شده 3 متر با پوشش HDPE به طول تقریبی 11 کیلومتر در حال اجرا می باشد. جهت دسترسی های مختلف 15 عدد شفت در طول مسیر تعبیه گردیده است. یکی از مشکلات موجود پروژه خاک برداری و تحکیم شفت های مذکور درمحیط شهری با محدودیتهای ترافیکی زیاد است.لذا از کلیه شرکتهای فن آور و مهندسین مشاوری که تجربه کامل در زمینه بهینه سازی روشهای ساخت شفت شهری دارند دعوت به عمل می آید با پیشنهاد فنی کامل دراین طرح شرکت کنند.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما