گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

07c967b70307b47293c4f94acfe96683578ad83de484cef0ac67321ccabf57c0a7a3ad552e2d8aabc7a02399fd3f14806afee24b68fe3e735b8880159aa4c9c64ad2c02d16cc6750f8dd7698f6e4e05079c7ccff96bc9f3ae8299c5989cde4fed46afe8d0e57e11a7944f353c676c10e9821545fa4ee7c8df7ee70af64b0b4109b32f850e9cecae7b99bee033a325e2cd5890347557b1fff434286b44d013cfc6ff6e726c0a55b1f2ac2e734cdc1a9f7


نظر شما