حفاظت از بوشینگ ها و مقره های ترانسفورماتور و پست های انتقال نیروگاه ها

یک شرکت فعال در صنعت برق در نظر دارد با فناوران و شرکت هایی که در زمینه روش های کنترل و کاهش آلودگی بوشینگ ها و مقره های MV، HV و LV به خصوص آلودگی ناشی از ریز گردها دارند، همکاری نماید. گفتنی است فناوری مورد نظر باید شرایط استفاده در وضعبت آب و هوایی جنوب و جنوب غرب کشور را دارا باشد.


نظر شما