مجله دانشمند خرداد 1399

در جستجوی کمان عنوان شماره خرداد 99 مجله دانشمند به عنوان 680 مین شماره پیاپی این مجله است

از زمان‌های بسیار دور بشر به‌دنبال روش‌هایی بود تا به کمک آن بتواند گذشت زمان را اندازه‌گیری کند. پس به این فکر افتاد که از پدیده‌های طبیعی برای اندازه‌گیری زمان و تعیین تقویم استفاده کند. او فهمید که می‌تواند به‌راحتی از پدیده‌های تکرارشونده طبیعی در جهت کارهای خود بهره ببرد. ماه و خورشید به‌عنوان پرنورترین اجرام شب و روز، بهترین انتخاب برای پایه‌ریزی تقویم و اندازه‌گیری زمان محسوب می‌شوند.

 

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما