استفاده از فناوری طیف سنجی رامان در شناسایی کیفیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی

طیف سنجی رامان در بسیاری از زمینه های متنوع کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع
هرگونه کاربردی که در آن نیاز به انجام آزمون غیرمخرب، تجزیه و تحلیل شیمیایی و تصویربرداری
باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در هر یک از کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف برای طیف
سنجی رامان وجود دارد، این روش اطلاعات کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل را در اختیار کاربر
قرار می دهد. نکته حائز اهمیت عملکرد سامانه های رامان در حالت های مختلف ماده است. این
روش برای هر سه حالت مایع، جامد و گاز کاربرد دارد که باعث گستردگی بالا در استفاده از این
روش در صنایع می شود.
به عنوان مثال در حوزه های صنایع پتروشیمی و دارویی، با استفاده از طیف رامان میتوان فرم های
مختلف پلی مورفیک، فرمولاسیون های مختلف آنها را بررسی کرد و میزان غلظت، ناخالصی،
درصد فراوانی و ترکیب وزنی مواد مختلف را در مراحل مختلف فرایند های ساخت، ارزیابی و پایش
کرد. همچنین این روش امکان استفاده در حوزه های مختلف برای شناسایی آلودگی ها، بیماری ها
و ... در حوزه سلامت را دارد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما