جادوی کلان داده؛ شماره آذر ماه 99 مجله دانشمند منتشر شد

آیا کلان داده‌ها دروازه‌هایی به سوی عصرجدید هستند؟

کلان‌ داده‌ها در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردارند. اما چرا این سیل عظیم داده‌ها آنقدر برای ما مهم هستند؟ در کجاها می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم؟ آیا تنها وجه این داده‌ها روی مفید آن‌هاست یا روی تاریک نیز دارند؟ و آیا باید نگران استفاده از داده‌های شخصی‌مان در آینده باشیم؟

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما