سامانه موقعیت یابی دقیق زیر آب

ارسال سیگنال های رادیویی در عمق آب، به دلیل رسانا بودن و همچنین خاصیت پراکنده سازی
آب وجود ندارد. لذا از وسایل ارتباطی و موقعیت یاب رادیویی نمی توان استفاده نمود. صوت به
دلیل انتشار در هر راستا، جذب و تضعیف پایین در محیط دریا، توان مصرفی اندک برای ارسال
و آشکارسازی و همچنین عدم تداخل با سیگنال های الکترومغناطیس یک راه حل مناسب
جهت انتقال اطلاعات و همچنین اقدامات هدایت و ناوبری در زیرآب می باشد. از این رو سامانه
موقعیت یاب آکوستیکی USBL نیز با استفاده از انتشار صوت مبدل های صوتی و دریافت صدای
بازگشتی از زیردریایی، اطلاعات موقعیتی آن را تخمین می زند.
از طرفی در محیط دریا بهره گیری از کف و سطح آب دریا به منظور قرار دادن فرستنده های دائمی
ممکن نیست. در مکان هایی از دریا که عمق آب زیاد بوده امکان نصب در کف دریا فراهم نبوده و از
طرفی قرار دادن فرستنده تثبیت شده در سطح آب نیز هزینه زیادی خواهد داشت. لذا سامانه هایی
که بتوانند در ابعاد کوچک با ارسال صوت موقعیت جسم را تخمین بزنند، طراحی شده اند. یکی از
این سامانه ها، سامانه موقعیت یابی آکوستیکی USBL می باشد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این فراخوان شرکت نمایند.

ثبت نام و لینک دریافت اطلاعات بیشتر


نظر شما