کاوش در شهر ؛ شماره بهمن ماه 1399 مجله دانشمند منتشر شد

تهران، شهر هزار مسئله در آستانه قرن جدید

با گذر 235 سال از حیات تهران به عنوان مرکز مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران، همچنان این پرسش‌های اساسی مطرح است که چه آینده‌ای در انتظار پایتخت ایران است؟ چقدر به توسعه و تحول آن در آینده امیدوار باشیم؟ آیا می‌توان در آینده تهران را همتراز با پایتخت‌های پیشرفته جهان دید؟ در این شماره می‌خواهیم همراه شما در تهران، شهر هزار مسئله قدم بزنیم.

آدرس سایت مجله برای دریافت این شماره از دانشمند:

www.daneshmandonline.ir


نظر شما