ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻢ

ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ " ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻢ" از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

موسسه تحقیق و توسعه  داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ " ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻢ" از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر

 

 


نظر شما