طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " طراحی و اجرای سامانه تصفیه و گندزدایی آب شرب" با کلیه افراد و شرکت های توانمند و واجد شرایط برای رفع این مسئله تعامل و همکاری نماید.

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد با هدف تصفیه(حذف عوامل مضر برای سلامتی انسان) و گند زدایی آب شرب منطقه جنوب کرمان بر اساس اطلاعات داده شده از کیفیت آب ورودی به شبکه آب با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تصفیه و گندزدایی همکاری نماید.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر

http://fanavar.daneshmandins.ir/monaghese/ui/?file=monaghese&operation=showMonaghese&monagheseId=113


نظر شما