ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي دوپ ﺣﻔﺎري

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای بومی سازی دوپ حفاری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

تحقیقات در صنعت حفاری نشان داده است که بسیاری از خرابی‎های ابزارآلات در گردش، ناشی از استفاده نادرست یا ناکافی از دوپ حفاری می‎باشد. سالانه حجم بالایی از منابع مالی به موجب بروز آسیب‎های ناشی از عدم استفاده از دوپ حفاری مناسب هدر می‎رود. دوپ حفاری یا هدف حفاظت از اتصالات لوله‎های حفاری در برابر آسیب‎های احتمالی و ممانعت از وقوع پدیده Galling و با افزایش طول عمر مفید اتصالات به کار برده می‎شود. (هنگامی که دو فلز بر اثر فشار و گرما در مجاور یکدیگر قرار می‎گیرند میان آن‎ها اصطکاک و فشاری به وجود می‎آید و دچار نوعی فرسودگی ناشی از چسبندگی و فشار می‎گردد. سایشی که در اثر این رخداد پدید می‎آید گالینگ نام دارد) عدم استفاده از دوپ مناسب سبب گیر کردن رشته حفاری در چاه و خسارات بعدی خواهد شد.
دوپ حفاری، سبب سهولت در باز و بسته کردن اتصال رشته حفاری می‎شود و بهره‎وری حفاری را افزایش می‎دهد.

موسسه تحقیق و توسعه  داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای بومی سازی دوپ حفاری از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر

 


نظر شما