ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮران ﺣﻔﺎري(BOP)

موسسه تحقیق و توسعه داﻧﺸﻤﻨﺪ در نظر دارد برای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮران ﺣﻔﺎري (BOP)از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

یک شرکت فعال در صنعت حفاری در نظر دارد با هدف گسترش استفاده از مزایا و فناوری‎های دانش بنیان در قطعات و تجهیزات حفاری،  کاهش زمان و هزینه‎ های مربوط به تامین کالا و همچنین افزایش عمر قطعات یدکی تجهیز BOP در زمینه بومی سازی قطعات لاستیکی این تجهیز، با فناوران توانمند سطح کشور همکاری نماید.

متقاضیان میتوانند جهت اعلام آمادگی برای انجام این طرح، وارد سامانه شبکه تحقیق و توسعه دانشمند شده و ضمن دریافت فایل اطلاعات بیشتر در این مناقصه شرکت نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر

 

 


نظر شما