کلینیک صنعت موسسه دانشمند وظیفه ارزیابی و احصای چالش های فناورانه شرکت های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. بدین منظور، کلینک بازدیدهایی را به همراه اساتید برجسته دانشگاهی و خبرگان صنعت از شرکت های بنیادی بعمل می آورد و پس از گفتگو با مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت ها و ضمن مشاوره با اساتید و خبرگان، گزارش بازدید و پر اهمیت ترین چالش های فناورانه هر شرکت را تدوین می کند. پس از تدوین گزارش، چالش هایی که اولویت بالاتری داشته و با شرح وظایف هر واحد همخوانی داشته باشند جهت رفع، انتخاب و به اطلاع شرکت هدف می رسد. در ادامه در زمینه رفع چالشهای منتخب همکاری های لازم به مرحله اجرایی خواهد رسید. کلینیک صنعت در چشم انداز کاری خود، ارزیابی مستمر روند فناوری های کلیه شرکت های بنیاد، ارتقای محتوای گزارشات به همه شئون شرکت (از جمله موضوعات مدیریتی، بازرگانی ، منابع انسانی و …)، بهره گیری از توان شرکت ها و مشاوران توانمند داخلی و خارجی و ارایه خدمت به نهادها و شرکت هار را مدنظر دارد.

در زیر سه نمونه از گزارش های بازدیدهای انجام شده ذکر شده است: