سومین رویداد جایزه نوآوری و فناوری بنیاد مستضعفان ویژه هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردس پارس برگزار شد. طرح‌های ارسالی به دبیرخانه در سه محور نوآوری‌های پیاده‌سازی شده، ایده‌های نوآورانه و پیشنهادات خلاقانه دسته‌بندی شدند. در این رویداد 526 طرح به دبیرخانه ارسال گردید که در همایش اختتامیه طرح‌های برتر با دریافت جوایزی ارزنده، مورد تقدیر قرار گرفتند.

گزارش سومین رویداد جایزه نوآوری و فناوری

گزارش جایزه هلدینگ کشاورزی و دامپروری