هدف اصلی ما در اجرای مدیریت دانش بهبود کارایی و حفظ دانش در سازمان است. همانگونه که مستحضر هستید مدیریت دانش در فرایند شفافی که انجام می دهد در تلاش است تا دانش های جاری در سازمانها را ثبت، ذخیره و دسته بندی کند.

سپس بستری فراهم آورد تا افراد بتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و همگی به آسانی به دانش های درون سازمان دسترسی داشته باشند. با بکارگیری این دانش، می توان آن را ارزیابی و بروزرسانی کرد. این چرخه دانش را حفظ می کند و با افزایش تخصص کارکنان و دانش سازمانی، کارایی را بهبود می یابد. این امر همچنین باعث ایجاد مزیت رقابتی نیز می شود. به عبارتی دیگر ما به دنبال مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته علمی هستیم که به طور ساختارمند دانایی و دانش را ثبت و در سازمان به اشتراک می گذارد. دانش ها میتوانند منابع فنی، پرسش متداول مشتریان، اسناد آموزشی، تجربیات به دست آمده از ماموریت، تکنیک های تولید و یا فرایند های درون سازمان باشد. در واقع هرآن چیزی که در سازمان ارزش دانشی داشته باشد جمع آوری و مدیریت می شود.

یکی از پروژه های انجام شده در این بخش روایت پیشرفت و توانمندسازی با عنوان “از آب و گل تا آبادانی” می باشد که در این مجموعه ضمن مصاحبه با 10 نفر از مسوولین ادوار مختلف این حوزه به موضوع مسوولیت اجتماعی و ارائه خدمات به محرومین در طول سالیان متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شد.