چهارمین رویداد جایزه نوآوری و فناوری بنیاد مستضعفان ویژه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان برگزار شد. طرح‌های ارسالی به دبیرخانه در سه محور نوآوری‌های پیاده‌سازی شده، ایده‌های نوآورانه و پیشنهادات خلاقانه دسته‌بندی شدند. در این رویداد 651 طرح به دبیرخانه ارسال گردید که در همایش اختتامیه طرح‌های برتر با دریافت جوایزی ارزنده، مورد تقدیر قرار گرفتند.

گزارش چهارمین رویداد جایزه نوآوری و فناوری  (ویژه هلدینگ سیاحتی و مرامز تفریحی پارسیان)

درباره پخش ویدیو پوستر چهارمین رویداد جایزه نوآوری و فناوری