شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه گذاری خطر پذیر هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند به ارائه خدمات در حوزه رفع نیازها و چالشهای فناورانه شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان، رفع مسائل حوزه محرومیت زدایی به روش مبتکرانه و همچنین حل نیازهای راهبردی ملی می پردازد.

آدرس درگاه اینترنتی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نشانی   سینا وی سی   قابل دسترسی می باشد.