هدف از آموزش های تخصصی و کاربردی، بهسازی منابع انسانی یعنی تربیت کارشناسان، مهندسان و مدیرانی است که بتوانند بر اساس آموخته هایشان در محیط خود تغییراتی ایجاد کنند.

آموزش های تخصصی و کاربردی نوعی سرمایه گذاری مفید و عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت محسوب می شود که چنانچه به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، می تواند بازده اقتصادی چشمگیری داشته باشد. ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی اثربخش در یک سازمان مدرن مستلزم تفکر جدید، مدل ها، رویکردها و ابزارها و سازکارهای جدید است. آموزش های تخصصی و کاربردی اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی به افزایش بهره وری منجر می شود.

لذا می توان گفت که یکی از اقدامات زیر بنایی که باعث کارآمدتر شدن سازمان ها می شود، ایجاد یا در اختیار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی است. آنچه دانش نوین را از تعلیم و تربیت سنتی جدا می کند، تغییر نگرش به مقوله آموزش، از آموزش در محدوده عام به آموزش مداوم در محدوده خاص، است. امروزه، آموزش های تخصصی و کاربردی به تعلیمات فنی که در بدو خدمت به افراد داده می شود، محدود نمی شود، زیرا آموزش مستمر تخصصی و کاربردی با توجه به تغییرات سریع محیطی ضروری است. نتیجه اینکه آموزش های تخصصی و کاربردی امروزه، به عنوان عامل استراتژیک برای حفظ و توسعه سازمان های فنی مطرح است و این خصیصه ایجاب می کند که از دیدگاهی نو بدان نگریسته و فعالیت ها و اقدامات لازم بر آن اساس طرح ریزی و ارزشیابی شود. آموزش های تخصصی و کاربردی را می توان فرآیند یادگیری تصور کرد که در طی این فرایند دانش فنی و تجربی افزایش می یابد. توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات، محصولات و ابداع و نوآوري است.

 

با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روش هايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.

با این توضیحات واحد آموزش‌های تخصصی معاونت ترویج نوآوری رویکرد زیر را در برنامه ریزی‌های خود دارد: